Algemene voorwaarden Fashion Detail

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Levering
Artikel 3. Prijzen
Artikel 4. Zichttermijn/ herroepingsrecht
Artikel 5. Gegevensbeheer
Artikel 6. Garantie
Artikel 7. Aanbiedingen
Artikel 8. Overeenkomst
Artikel 9. Afbeelding en specificatie
Artikel 10. Overmacht
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Fashion Detail. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn opgenomen op de website van www.fashiondetail.nl.

1.2 Informatie vestiging Fashion Detail

Naam: Fashion Detail
Adres: Karveel 5
1423BP Uithoorn

E-mailadres: info@fashiondetail.nl
KvK-nummer: 59726237
BTW-identificatienummer: NL205838030B01
Bankrekeningnummer: NL13INGB0007412914

1.3. Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Fashion Detail. Fashion Detail behoudt zich het recht voor de levering- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de daarvoor gestelde termijnen. Mocht Fashion Detail schriftelijk met de consument tot een andere overeenkomst komen behoudt Fashion Detail zich aan de schriftelijke afspraken.

1.4. Garantie

Fashion Detail biedt de consument garantie op het geleverde product. De producten dienen te voldoen aan de vermelde specificaties en zullen bij gebreken door de consument teruggestuurd kunnen worden. Mocht het product niet aan deze specificaties voldoen, dan dient de consument contact op te nemen met Fashion Detail en zullen zij schriftelijk tot een overeenkomst dienen te komen.

2. Levering

2.1. Fashion Detail biedt producten aan die op voorraad leverbaar zijn.

2.2. In het kader van de wettelijke levertijd behoudt Fashion Detail zich tot het recht van een levertijd van 30 dagen indien dit mogelijk is en producten op voorraad beschikbaar zijn. Mocht een product niet leverbaar of vertraagd zijn dan dient de consument daarvan op de hoogte gesteld te worden en kan de consument binnen een maand kosteloos producten annuleren.

2.3. Het product wordt verzonden naar de plaats van bestemming die de consument aan Fashion Detail kenbaar heeft gemaakt.

2.4. Fashion Detail zal de bestellingen via een extern bedrijf naar de consument versturen. Het desbetreffende bedrijf houdt de consument op de hoogte van de levering van de bestelling. Mocht de consument bij levering van de bestelling niet aanwezig zijn, dient de consument dit met het desbetreffende bedrijf te regelen.

2.5. Alle op de website genoemde termijnen geven de consument een indicatie van de leveringstijd. Aan de genoemde tijden kunnen echter geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1. Tijdens lopende aanbiedingen zal Fashion Detail geen hogere kosten in rekening brengen of de prijs veranderen. De aanbiedingen blijven de betreffende periode geldig mits de fabrikant tussentijds een prijsverhoging doorvoert.

3.2. Fashion Detail is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten.

3.3. Alle prijzen op de website zijn in Euro’s inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn en herroepingsrecht

4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten binnen de daarvoor gestelde termijn zijn geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs postbezorging. De termijn gaat in op het moment dat de bestelde producten zijn geleverd aan de afnemer. De afnemer dient schriftelijk een melding te maken bij Fashion Detail wanneer een product niet aan de wensen voldoet. De afnemer dient binnen 14 dagen na aflevering een zending terug te sturen aan Fashion Detail. Vind de aflevering niet binnen deze termijn plaats, dan is de koop een feit. Bij terugzending van producten dienen deze te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt of beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Fashion Detail zorgt bij goed ontvangst en hetgeen dat is bepaald in de vorige zin dat de afnemer het aankoopbedrag binnen 14 werkdagen heeft ontvangen. De afnemer is verantwoordelijk voor de terugzending van het product, alle daarbij behorende kosten en risico’s zijn voor rekening van de afnemer.

4.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor het volgende: Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. – Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. – Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. – Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. – Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

4.3. Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending altijd voor rekening van de consument.

5. Gegevensbeheer

5.1. Wanneer de consument een bestelling plaatst bij Fashion Detail worden de gegevens van de betreffende consument opgenomen in het klantenbestand. Fashion Detail behoudt zich aan de Wet Persoonsregistraties. Fashion Detail respecteert de privacy van de consument en zal zorg dragen voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.2. Fashion Detail maakt gebruik van een mailinglijst. De consument kan zichzelf via de daarvoor aangegeven instructies in de mail verwijderen.

6. Garantie

6.1. De geleverde producten door Fashion Detail voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en levensduur en biedt u de fabrieksgarantie.

6.2. De consument is verplicht bij ontvangst direct het geleverde product te controleren. Wanneer het product niet in goede staat verkeert, dient de consument dit binnen 7 werkdagen aan Fashion Detail kenbaar te maken. Zie ook artikel 2.

6.3. Wanneer Fashion Detail erkend dat er fouten zijn gemaakt bij de aflevering van het product (denk aan het defect of foute levering), zal Fashion Detail contact opnemen met de consument en zullen zij gezamenlijk tot een overeenkomst komen.

6.4. Fashion Detail is niet aansprakelijk voor de schade toegebracht door de consument en of externe leveringsbedrijven. Mocht een product niet aan de wensen van de consument voldoen, dan dient de consument dit schriftelijk kenbaar te maken aan Fashion Detail. Fashion Detail onderzoekt de retourzending en zal bij schade door de consument geen schikking regelen.

7. Aanbiedingen

7.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbiedingen is vermeld.

7.2. Tijdens lopende aanbiedingen zal Fashion Detail geen hogere kosten in rekening brengen of de prijs veranderen. De aanbiedingen blijven de betreffende periode geldig mits de fabrikant tussentijds een prijsverhoging doorvoert.

7.3. Fashion Detail zal niet mondeling met consumenten een afspraak maken. Consumenten kunnen hier geen rechten aan ontbinden. Fashion Detail zal ten allen tijde schriftelijke afspraken maken met de consument.

7.4. Aanbiedingen van Fashion Detail gelden niet automatisch voor nabestellingen.

8. Overeenkomsten

8.1. Een overeenkomst tussen Fashion Detail en de consument komen tot stand zodra er gecontroleerd is of een bestelling voor Fashion Detail haalbaar is.

8.2. Fashion Detail is ten allen tijde gerechtigd bestellingen of opdrachten te annuleren of niet te accepteren. Producten dienen direct afgerekend te worden via IDEAL, voordat er akkoord wordt gegeven door Fashion Detail. Mocht Fashion Detail niet akkoord gaan en de opdracht of bestelling annuleren, dan wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld en zal Fashion Detail het geld retourneren

8.3. Fashion Detail accepteert geen betalingen met creditcard.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1. Alle afbeeldingen, foto’s en gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren op de website van Fashion Detail zijn indicatief. De consument kan hier geen rechten aan verbinden.

10. Overmacht

10.1. Fashion Detail kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van afspraken door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan vertraging, wanprestatie, toeleveranciers, storingen (internet, elektriciteit, mailing) vervoer moeilijkheden door het externe bedrijf, werkstaking, overheidsmaatregelen of ziekte van personeel.

10.2. Fashion Detail is in geval van overmacht gerechtigd verplichtingen op te schorten/ zich te ontbinden. Fashion Detail kan niet verantwoordelijk gesteld worden door het niet nakomen van afspraken in geval van overmacht. Fashion Detail zal niet aansprakelijk gesteld worden en is niet gehouden voor het betalen van een boete.

10.3. Bij overmacht zal Fashion Detail contact opnemen met de consument waarna er schriftelijke afspraken gemaakt zullen worden.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Fashion Detail is niet aansprakelijk voor de schade toegebracht door de consument. Producten van Fashion Detail dienen enkel gebruikt te worden zoals staat beschreven.

12. Eigendomsrecht

12.1. De door Fashion Detail geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.2. De consument is niet bevoegd producten te verpanden.

12.3. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.4. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van www.fashiondetail.nl